استان تهران، اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس آباد

09126854611

کار ما چیست؟

نرده هـای چوبـی از زیباتریـن نرده هـا بـرای راه پلـه، پله هـای مارپیـچ بالکـن و نمـای بیرونـی سـاختمان میباشـند کـه از گذشـته مـورد پسـند مشتریان بودنـد. ایـن زمـان و هزینـه مقـرون به صرفـه میباشـد. امروزه مشتریان بـه دنبال نرده هایی هسـتند کـه علاوه بـر داشتن مزایـای نردههای چوبی، مشـکالت مذکور را نداشـته باشـد. شرکت صنعـت نـرده پلیمری آرنیـکا مجموعه ای موفق و پویا اسـت که بـا بهره گیـری از متخصصین خالق و مجـرب خـود توانسـته بـرای اولین بار در کشـور نسـل جدیـدی از نردههای سـاختمانی از جنس پلاسـتیک ABS ( چـوب مصنوعـی) را تولیـد نمایـد.. مـواد اولیـه ای کـه به محصـولات ایـن شرکت ویژگی هـای منحصر
بـه فردی داده اسـت شـامل مـوارد زیر میباشـد :

مقاوم در برابر رطوبت عوامل محیطی

ماندگاری و استحکام باال

نصب آسان به صورت رنگ شده

در طرحها و رنگهای متنوع

سوالات خود را با در میان بگذارید

شما مشتریان گرامی میتوانید هرگونه سوالی که درباره محصولات ما دارید را از ما بپرسید و اطلاعات کافی در این زمینه کسب کنید و همینطور اطلاعات بیشتری که میخواهید درباره شرکت صنعت نرده پلیمری آرنیکا را داشته باشید را از ما بپرسید.

تماس

واتساپ

اینستاگرام

آدرس

کی هستیم

ما شرکت صنعت نرده پلیمری آرنیکا هستیم ایـن شرکت بـا داشتن کادری مجـرب در زمینـه تولیـد نرده های راه پلـه و بالکن و همچنین داشتن شـبکه گسترده از نماینـدگان فـروش آمادگـی خود را برای انجام سفارشـات شما مشتریان عزیز اعلام میدارد.

کار های ما

بـا توجـه بـه کاهـش روز افـزون منابـع چوب مشـکلات مربوط بـه اجـرای نرده هـای چوبی محصـولات این
شرکت کمکـی اسـت به حفـظ منابـع چوبی و برآورده کردن نیاز مشتریان.

استان تهران، اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس آباد

09126854611